پروژه‌های کلینیکی-بیمارستانی اجرا شده

ردیف

نام بیمارستان

1

مرکز پزشکی دکتر اسلامی نمک آبرود

2

ساختمان کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی خراسان

3

دانشگاه علوم پزشکی ایران

4

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5

ساختمان پزشکان و پرتونگاری رازی شیراز

6

ساختمان پزشکان بهشت مشهد

7

ساختمان پزشکان نیما شیراز

8

کلینیک های تخصصی مرینوس تهران

9

ساختمان پزشکان جم اصفهان

10

برج اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی خراسان

11

ساختمان مرکزی تامین اجتماعی کاشان

12

کلینیک داندانپزشکی آریان مشهد