پروژه های هتل اجرا شده

ردیف

نام هتل

1

هتل بزرگ فراز مشهد - 100 واحد

2

هتل ساصد صنایع دفاع 

3

هتل سپهر شیراز

4

هتل شهدا خوزستان

5

هتل ایل بیگی مشهد

6

هتل مهرگستر شیراز

7

هتل اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران

8

هتل بین المللی امام رضا (ع) مشهد

9

هتل طلائیه تبریز

10

هتل گلسار چالوس

11

هتل کامیاب مشهد

12

هتل ایثار مشهد

13

هتل بهجت حوزه علمیه قم

14

هتل کارکنان علوم پزشکی تهران

15

هتل آفتاب هشتم مشهد

16

هتل آراکس مشهد

17

هتل مدینه الزهرا مشهد

18

هتل کارمندان خارجی ایران خودرو

19

هتل صنعتی تربت جام

20

هتل مهرگان بندرعباس

21

هتل تهرانی مشهد

22

هتل طلائیه مشهد

23

هتل قائم مشهد

24

هتل کارکنان بانک کشاورزی مشهد

25

هتل طلائیه خوزستان

26

هتل توکل مشهد

27

هتل شمس مشهد

28

هتل آدا تهران

29

هتل اساتید حوزه علمیه قم

30

هتل میلاد مشهد

31

هتل ابرار مشهد

32

هتل اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران

33

هتل آستارائی مشهد

34

هتل ایرانا مشهد

35

هتل بارانا مشهد

36

هتل حافظیه مشهد

37

هتل دیوان مشهد